Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 101. Γενική Φυσική Ι (Φ1)

Θεωρία 5ης Εβδομάδας

Δυναμική Ενέργεια (διατηρητικές δυνάμεις & μή διατηρητικές δυνάμεις) - Διατήρηση Μηχανικής Ενέργειας

  • Διατηρητικές δυνάμεις σε μια διάσταση - έννοια δυναμικής ενέργειας
  • Διατήρηση μηχανικής ενέργειας
  • Μη διατηρητικές δυνάμεις και το θεώρημα έργου-ενέργειας
  • Διαγράμματα ενέργειας - θέσεις ευσταθούς και ασταθούς ισορροπίας

Serway, Τομ. Α. Κεφ. 8

Java Applets