Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 101. Γενική Φυσική Ι (Φ1)

Θεωρία 4ης Εβδομάδας

  • Κυκλική κίνηση
  • Σχετική ταχύτητα - σχετική επιτάχυνση
  • Κίνηση με παρουσία δυνάμεων που αντιστέκονται στην κίνηση

Έργο - Κινητική Ενέργεια - Ισχύς

  • Έργο σταθερής δύναμης σε μια διάσταση
  • Έργο μη σταθερής δύναμης σε μια διάσταση
  • Έργο και κινητική ενέργεια
  • Έννοια της ισχύος

Serway, Τομ. Α. Κεφ. 6 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4)
Serway, Τομ. Α. Κεφ. 7

Ένδιαφέρον πρόβλημα

  • Το παράδοξο της κίνησης των δορυφόρων [Αρχείο PDF]

Java Applets