Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 101. Γενική Φυσική Ι (Φ1)

Θεωρία 1ης Εβδομάδας

Serway, Τομ. Α. Κεφ. 2: Στοιχεία διαστατικής ανάλυσης
Serway, Τομ. Α. Κεφ. 3: Κίνηση σε μια διάσταση

  • Μέση ταχύτητα
  • Στιγμιαία ταχύτητα
  • Μέση Επιτάχυνση
  • Στιγμιαία επιτάχυνση
  • Κίνηση σε μια διάσταση με σταθερή επιτάχυνση - Ελεύθερη πτώση

Java Applets