Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 101. Γενική Φυσική Ι (Φ1)

Μαθήματα

Θεωρία

1η Εβδομάδα
2η Εβδομάδα
3η Εβδομάδα
4η Εβδομάδα
5η Εβδομάδα
6η Εβδομάδα
7η Εβδομάδα
8η Εβδομάδα
9η Εβδομάδα
10η Εβδομάδα
11η Εβδομάδα
12η Εβδομάδα
13η Εβδομάδα

Ερωτήσεις και Προβλήματα

Οι παρακάτω Ερωτήσεις και Προβλήματα προτείνονται για μελέτη για τους φοιτητές, επιπλέον των 5 ομάδων ασκήσεων τις οποίες πρέπει να παραδώσουν ως το 10% του βαθμού τους.

1η Εβδομάδα
2η Εβδομάδα
3η Εβδομάδα
4η Εβδομάδα
5η Εβδομάδα
6η Εβδομάδα
7η Εβδομάδα
8η Εβδομάδα
9η Εβδομάδα
10η Εβδομάδα
11η Εβδομάδα
12η Εβδομάδα
13η Εβδομάδα